Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là báo cáo mà các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải thực hiện trong quá trình hoạt động nhằm theo dõi và đánh giá mức độ của nguồn gây ô nhiễm tác động đến môi trường. Từ đó xây dựng các phương án giảm thiểu, ngăn chặn và khắc phục hậu quả. 1. Đối tượng thực hiện: Tất cả đơn vị sản xuất có tác động tiêu cực đến môi trường ...

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là báo cáo mà các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải thực hiện trong quá trình hoạt động nhằm theo dõi và đánh giá mức độ của nguồn gây ô nhiễm tác động đến môi trường. Từ đó xây dựng các phương án giảm thiểu, ngăn chặn và khắc phục hậu quả.

1.     Đối tượng thực hiện: Tất cả đơn vị sản xuất có tác động tiêu cực đến môi trường

2.     Mục đích: Báo cáo giám sát môi trường được làm hàng quý nhằm kiểm soát mức độ gây ô nhiễm môi trường của từng đơn vị, đồng thời cũng làm bằng chứng chứng minh với cơ quan nhà nước đến kiểm tra là họ không làm ô nhiễm hoặc ô nhiễm ít và đang khắc phục.

3.     Nội dung:

Báo cáo này được cam kết thực hiện tại chương 5 mục 5.2 Chương trình giám sát môi trường trong cuốn báo cáo Đánh giá tác động môi trường với tần suất tối thiểu 03 tháng/lần, và chương 4 mục 4.2 Chương trình giám sát môi trường trong cuốn cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt với tần suất tối thiểu 06 tháng/lần.

Nội dung chương trình giám sát môi trường:

§  Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường;

§  Theo dõi lưu lượng/ khối lượng / tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần.

§  Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất) - nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần.

§  Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố (nếu có liên quan): xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động khác (nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước); tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

4.     Thời gian hoàn thành: Thường thì 1 cuốn báo cáo hoàn thành trong vòng 10 ngày nếu đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin cho đơn vị tư vấn trong thời gian sớm nhất.

5.     Cơ quan tiếp nhận: Ban quản lý khu công nghiệp nếu đơn vị nằm trong Khu công nghiệp, Phòng tài nguyên, Sở tài nguyên thì tùy vào đơn vị đó do cơ quan nào quản lý.

Sản phẩm mới