Đăng ký sổ chủ nguồn thải

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ cấp cho các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động, nhằm mục đích quản lý chất thải nguy hại được thực hiện vận chuyển và xử lý theo quy định của Thông tư 12/2011/TT-BTNMT. Trong đó quản lý chất thải nguy hại là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời,...

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ cấp cho các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động, nhằm mục đích quản lý chất thải nguy hại được thực hiện vận chuyển và xử lý theo quy định của Thông tư 12/2011/TT-BTNMT.

     Trong đó quản lý chất thải nguy hại là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

1.     Đối tượng áp dụng: 

Theo điều 2 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT đối tượng áp dụng:

-  Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân ngoài nước có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh chất thải nguy hại, quản lý chất thải nguy hại trên lãnh thổ Việt Nam.

-  Áp dụng đối với chất thải phóng xạ, chất thải ở thể hơi và khí, nước thải phát sinh nội bộ trong khuôn viên của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung được xử lý nước thải của cơ sở hoặc khu đó.

2.     Thẩm quyền cấp: 

Theo điều 4 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT thẩm quyền cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại: Sở TNMT cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho các chủ nguồn thải trong tỉnh.

3.     Đăng ký chủ nguồn thải: 

Theo Điều 15 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT:

§   Chủ nguồn thải CTNH lập 2 bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (A và B) kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTNMT và nộp đến CQQLCNT để xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Chủ nguồn thải CTNH không phải đóng phí hoặc lệ phí khi đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Chủ nguồn thải CTNH được lập chung hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho các cơ sở phát sinh CTNH do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi một tỉnh. Trường hợp cơ sở phát sinh CTNH dưới dạng nguồn thải di động hoặc nguồn thải có dạng tuyến trải dài trên phạm vi một tỉnh, chủ nguồn thải CTNH được lựa chọn một cơ sở đầu mối để đại diện lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

§   Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, CQQLCNT xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để sửa đổi, bổ sung nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Số lần thông báo không quá 2 lần, trừ những lần chủ nguồn thải không tiếp thu hoặc tiếp thu không đầy đủ yêu cầu của CQQLCNT.

4.     Cấp sổ chủ nguồn thải: 

Theo Điều 16 Thông tư 12/2011/TT-BTNMT:

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký, CQQLCNT có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Trong trường hợp chủ nguồn thải có công trình xử lý CTNH thì có thêm thời gian kiểm tra không quá 2 ngày.

Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH có giá trị sử dụng cho đến khi được cấp lại theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 hoặc khi cơ sở chấm dứt hoạt động.

Chủ nguồn thải CTNH đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH khi có một trong các trường hợp sau:

-    Thay đổi, bổ sung về loại hoặc tăng từ 15% trở lên đối với số lượng CTNH đã đăng ký.

-    Thay đổi địa điểm cơ sở phát sinh CTNH trong phạm vi một tỉnh nhưng không thay đổi chủ nguồn thải CTNH hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở.

-    Bổ sung thêm cơ sở phát sinh CTNH hoặc giảm các cơ sở đã đăng ký.

-    Thay đổi, bổ sung công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH phát sinh nội bộ.

-    Phát hiện việc kê khai không chính xác khi đăng ký chủ nguồn thải CTNH so với thực tế hoạt động.

Số thứ tự các lần cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải được tính lần lượt kể từ cấp lần đầu và các lần cấp lại tiếp theo.

Sản phẩm mới