Đánh giá tác động môi trường

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của dự án quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường. 1. Các văn bản pháp luật liên quan: ...

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của dự án quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

1.     Các văn bản pháp luật liên quan:

-    Điều 14 đến 23 - Luật bảo vệ môi trường năm 2005

-   Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

-    Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung mội số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

-    Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

-    Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 29/2011/NĐ-CP đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

2.     Đối tượng thực hiện:

Theo Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, Điều 10, điều 11 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT.

Dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 143 và mục 145 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; dự án có tên gọi khác nhưng có tính chất, quy mô tương đương các dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

Dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 35 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP tức là dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP chủ dự án, chủ cơ sở phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền.

Báo cáo phải lập lại trong trường hợp sau:

-    Thay đổi đơn vị thực hiện dự án

-    Không thực hiện dự án trong 36 tháng kể từ ngày có thông báo phê duyệt dự án.

-    Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm gia tăng mức độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra.

3.       Nội dung chính: 

Điều 17 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

a) Chỉ dẫn về xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; nguồn thông tin, dữ liệu và phương pháp sử dụng; việc tổ chức và tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; việc tham vấn cộng đồng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

b) Liệt kê, mô tả chi tiết các hoạt động, hạng mục công trình của dự án có nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường kèm theo quy mô về không gian, thời gian, khối lượng thi công, công nghệ vận hành của từng hạng mục công trình và của cả dự án.

c) Đánh giá chung về hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án và vùng kế cận; mức độ nhạy cảm của môi trường.

d) Đánh giá, dự báo tác động của dự án đến các điều kiện tự nhiên, thành phần môi trường tự nhiên, cộng đồng và các yếu tố kinh tế - xã hội có liên quan; kết quả tham vấn cộng đồng.

e) Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến các điều kiện tự nhiên, thành phần môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng và các yếu tố kinh tế - xã hội có liên quan.

f)  Danh mục công trình, chương trình quản lý và giám sát các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

g) Dự toán kinh phí xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường trong tổng dự toán kinh phí của dự án.

h) Cam kết của chủ dự án về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và những quy định khác về bảo vệ môi trường có liên quan đến dự án.

Phụ lục hướng dẫn chi tiết làm ĐTM : Phụ lục 2 thông tư 26/2011/TT-BTNMT Liên quan đến ĐTM - Đánh giá tác động môi trường Phục lục 3 thông tư 26/2011/TT-BTNMTLiên quan đến hội đồng thẩm định và phản biện ĐTM.

4.     Thời gian thẩm định, phê duyệt: 

Theo điều Điều 20 Nghị định số 29/2011/NĐ- CP thời gian thẩm định: 45 ngày thuộc quyền thẩm định của Bộ trường hợp phức tạp hơn 60 ngày, Không thuộc quyền thẩm định của Bộ thời gian thẩm định 30 ngày, trường hợp phức tạp hơn 45 ngày.

Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.

5.   Cơ quan tiếp nhận: 

Căn cứ tại điều 18 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP Bộ Tài nguyên và Môi trường và được hướng dẫn Điều 14 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT cơ quan tiếp nhận gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo điều 21 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP chứng thực và gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt: Sau khi hoàn thành sẽ được chứng thực vào mặt sau của trang bìa hoặc trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường về việc đã phê duyệt báo cáo ĐTM.

Sản phẩm mới